Xây dựng 47 (C47) nói gì về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên với báo cáo tài chính 2023?

Công ty TNHH Kiểm toán TTP sau khi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của C47 đã có ý kiến ngoại trừ về việc năm 2023, C47 đang trong quá trình giải quyết tranh chấp công nợ với VSH. Số dư công nợ phải thu VSH tại thời điểm 31/12/2023 là hơn 51 tỷ đồng.

Theo kiểm toán, đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, đơn vị kiểm toán chưa nhận được thư xác nhận số dư công nợ phải thu của VSH. Đồng thời cho biết, do ảnh hưởng bởi tình trạng tranh chấp, C47 chưa có đủ cơ sở để xác định khả năng thu hồi, giá trị dự phòng của khoản công nợ phải thu nêu trên và ảnh hưởng khác tới các chỉ tiêu có liên quan trên BCTC năm 2023 của C47.

Giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, C47 cho biết, trên cơ sở xác nhận công nợ giữa VSH và C47 ngày 31/12/2021, VSH đang thu xếp nguồn để trả các khoản nợ cho C47 trong năm 2024.

Về kết quả kinh doanh năm 2023 sau kiểm toán, doanh thu thuần của C47 không có biến động với 986,1 tỷ đồng, nhưng do giá vốn tăng nhẹ khiến cho lợi nhuận gộp giảm 1% so với trước kiểm toán, đạt 108,2 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của C47 giảm 5,22% so với trước kiểm toán, còn 14,6 tỷ đồng. Nguyên nhân do C47 phải hạch toán bổ sung chi phí thuê đất năm 2022 số tiền hơn 1,19 tỷ đồng.

So với năm 2022, doanh thu thuần của C47 tăng 25% song lợi nhuận sau thuế giảm 7%, chủ yếu do chi phí tài chính tăng.

Dự kiến ngày 28/04 tới đây, C47 sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và trình cổ đông các kế hoạch kinh doanh năm nay.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/4, cổ phiếu C47 giảm 0,9%, xuống còn 6.620 đồng/CP.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn