15:37, 18/04/2022

XMD: Nguyễn Ngọc Phượng - Kế toán trưởng - đã bán 14,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Phượng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
  - Mã chứng khoán: XMD
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24,000 CP (tỷ lệ 0.6%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 14,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10,000 CP (tỷ lệ 0.25%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 08/03/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 11/03/2022.

  HNX