XMD: Nguyễn Ngọc Phượng - Kế toán trưởng - đã bán 14,000 CP

XMD: Nguyễn Ngọc Phượng - Kế toán trưởng - đã bán 14,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Phượng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: XMD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24,000 CP (tỷ lệ 0.6%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 14,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10,000 CP (tỷ lệ 0.25%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/03/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/03/2022.

HNX