BCTC 2023 XMD - Một năm đi lùi, công ty lỗ 2 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 24,16% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 22,03%.
  • Chi phí tài chính tăng 68,5%, trong đó chi phí lãi vay tăng 32,83%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 25,28%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 40 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 12,55% và chi phí quản lý giảm 13,49%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây