10:39, 23/09/2022

YBC: Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Xuân Nguyên
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: YBC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,659,900 CP (tỷ lệ 14.1%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/10/2022.

  HNX