YBM: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

YBM: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm