YBM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022

YBM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022

 Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022 năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm