DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chào bán cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin Nghị quyết 10/2022/NQ-DNSE-HĐQT về việc phân phối cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua
2022-04-07T11:43:39

Loại cổ phiếu VIC và CTI ra khỏi danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 04/2022

Loại cổ phiếu VIC và CTI khỏi danh mục GDKQ tháng 04/2022
2022-04-07T11:34:21

Kết quả chào bán Trái phiếu riêng lẻ Đợt 1/2022

Kết quả chào bán Trái phiếu riêng lẻ Đợt 1/2022
2022-04-07T10:03:37

Quyết định VNX chấp thuận thành viên giao dịch SGDCKVN với DNSE

DNSE được chấp thuận là thành viên giao dịch VNX
2022-04-01T10:19:28

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Chứng khoán DNSE

TB họp ĐHĐCĐ thường niên DNSE 2022 vào ngày 19/04/2022.
2022-03-29T11:04:43

Nghị quyết HĐQT về phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2022

Nghị quyết HĐQT về việc Phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành 150 tỷ đồng.
2022-03-28T16:02:52

Điều chỉnh Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 03/2022

Điều chỉnh Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 03/2022
2022-03-23T18:58:20

Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
2022-03-22T14:58:00

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
2022-03-02T09:15:58

Nghị quyết HĐQT về ngày chốt quyền và thông báo chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Nghị quyết HĐQT về ngày chốt quyền và thông báo chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
2022-02-24T11:27:01