CACB2207

HOSE

Chứng quyền ACB/7M/SSI/C/EU/Cash-13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CACB2207

Biến động
0.01 - 0.81
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
25.54
Giá cơ sở gần nhất
24,400.00
Ngày giao dịch đầu tiên
22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
29/03/2023

Thông tin cơ bản của CACB2207

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Á Châu
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
25.50
Khối lượng phát hành
20,000,00
Khối lượng niêm yết
20,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file