CHDB2206

HOSE

Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.12 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CHDB2206

Biến động
0.21 - 0.75
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
31.68
Giá cơ sở gần nhất
24,700.00
Ngày giao dịch đầu tiên
03/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
30/12/2022

Thông tin cơ bản của CHDB2206

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
8:1
Giá chuyển đổi
30.00
Khối lượng phát hành
6,000,00
Khối lượng niêm yết
6,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file