CMWG2214

HOSE

Chứng quyền MWG-HSC-MET12 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CMWG2214

Biến động
0.21 - 1.06
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
52.69
Giá cơ sở gần nhất
53,800.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/01/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
01/09/2023

Thông tin cơ bản của CMWG2214

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
9.9049:1
Giá chuyển đổi
46.06
Khối lượng phát hành
7,000,00
Khối lượng niêm yết
7,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.9905
Bản cáo bạch
Xem file