CPOW2210

HOSE

Chứng quyền POW/ACBS/Call/EU/Cash/8M/28 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CPOW2210

Biến động
0.15 - 1.50
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
13.63
Giá cơ sở gần nhất
13,650.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/11/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
02/06/2023

Thông tin cơ bản của CPOW2210

Tài sản cơ sở
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Kỳ hạn
8 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
1:1
Giá chuyển đổi
13.00
Khối lượng phát hành
2,000,00
Khối lượng niêm yết
2,000,00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file