CTCB2210

HOSE

Chứng quyền TCB/4M/SSI/C/EU/Cash-13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CTCB2210

Biến động
0.01 - 1.20
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
40.02
Giá cơ sở gần nhất
25,950.00
Ngày giao dịch đầu tiên
22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
30/12/2022

Thông tin cơ bản của CTCB2210

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
40.00
Khối lượng phát hành
10,000,00
Khối lượng niêm yết
10,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file