Tin tức & sự kiện

06/09/2022

Gánh nặng chi phí kéo lùi lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Phần lớn hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều gặp bất lợi vì chi phí “leo thang” trong quý 2 khiến lợi nhuận giật lùi đáng kể.

03/08/2022

ABI: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

ABI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

ABI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

Lợi nhuận Bảo hiểm Agribank giảm 50% trong quý 2

Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm giảm 19% cộng thêm chi phí quản lý tăng mạnh khiến lợi nhuận của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (UPCoM: ABI) giảm 50% trong quý 2/2022, xuống còn hơn 43 tỷ đồng.

20/07/2022

ABI: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

28/06/2022

ABI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/06/2022

ABI: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và BKS Công ty

08/06/2022

ABI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/06/2022

ABI: Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức vụ Tổng Giám Đốc

27/05/2022

ABI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/05/2022

Lợi nhuận ngành bảo hiểm phi nhân thọ phân hóa trong quý 1

Bức tranh kinh doanh chung của ngành bảo hiểm phi nhân thọ trong quý đầu năm 2022 khá tươi sáng nhưng xen lẫn đâu đó là không ít gam màu tối.

11/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABI của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ có thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021;
+ Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, chia cổ tức, trích lập các quỹ;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, quyết toán ngân sách năm 2021, kế hoạch ngân sách năm 2022 của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị;
+ Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Các vấn đề khác.

06/05/2022

Lợi nhuận Bảo hiểm Agribank giảm 30% trong quý 1

Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính đều giảm khiến lợi nhuận của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (UPCoM: ABI)  giảm 30% trong quý 1/2022, xuống còn 56 tỷ đồng.

27/04/2022

ABI: Báo cáo tài chính quý 1/ 2022

25/04/2022

ABI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

ABI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/04/2022

ABI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/04/2022

Doanh nghiệp bảo hiểm hưởng lợi nhờ lạm phát?

Trong bối cảnh lạm phát tăng cao trên toàn cầu, lãi suất huy động được kỳ vọng tăng, giúp tăng lợi nhuận chung của các doanh nghiệp bảo hiểm, vì phần lớn danh mục đầu tư của các công ty này là tiền gửi ngân hàng.

31/03/2022

ABI: Báo cáo thường niên 2021