Tin tức & sự kiện

31/01/2023

AGG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

Giao dịch bổ sung - 11,170,988 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia như sau:


12/01/2023

AGG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

12/01/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 13,405,173 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia như sau:

11/01/2023

AGG: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết

03/01/2023

AGG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn và sửa đổi điều lệ

03/01/2023

AGG: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP.HCM

30/12/2022

AGG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc công ty sử dụng thêm tài sản đảm bảo cho Trái phiếu AGGH2224003

29/12/2022

AGG: Nghị quyết HĐQT số 57/2022 ngày 29/12/2022

27/12/2022

AGG: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Trưởng Kiểm toán nội bộ

27/12/2022

AGG: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

20/12/2022

AGG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thành Châu, Nguyễn bá Sáng, Nguyễn Mai Giang

20/12/2022

AGG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hồ Thị Nguyệt Anh, Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Quỳnh Giang

14/12/2022

AGG: Nghị quyết HĐQT, báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và kết quả phát hành ESOP

14/12/2022

AGG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

08/12/2022

AGG: CBTT danh sách các CĐNB và NCLQ của CĐNB tham gia giao dịch cổ phiếu ESOP năm 2021

07/12/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia như sau:

02/12/2022

AGG: Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương sát nhập CTCP Tư vấn Hoàng Ân vào CTCP Đầu tư và Xây dựng du lịch Phước Lộc

02/12/2022

AGG: Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách điều chỉnh NLĐ tham gia ESOP

30/11/2022

AGG: Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Tư vấn Hoàng Ân