Tin tức & sự kiện

15/08/2022

APC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

28/07/2022

APC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022

APC: Giải trình KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

20/07/2022

APC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

26/05/2022

APC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

05/05/2022

APC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Thành viên UBKT

05/05/2022

APC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT

30/04/2022

APC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/04/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (mã CK: APC) được ra khỏi diện chứng khoán bị cảnh báo kể từ ngày 21/04/2022 như sau:


20/04/2022

APC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021

19/04/2022

APC: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

19/04/2022

APC: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

07/04/2022

APC: Thư mời và link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

31/03/2022

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (mã CK: APC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 31/03/2022 như sau:

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (mã CK: APC) như sau:

29/03/2022

APC: Báo cáo thường niên năm 2021

25/03/2022

APC: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

25/03/2022

APC: Thông báo về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

24/03/2022

APC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 kiểm toán so với năm 2020