Tin tức & sự kiện

01/08/2022

B82: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

06/07/2022

B82: Dương Tạ Hải Ninh không còn là cổ đông lớn

01/06/2022

B82: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Dương Tạ Hải Ninh

01/06/2022

B82: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Dương Tạ Hải Ninh

27/05/2022

Duy trì hạn chế giao dịch thêm 5 mã trên sàn UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 27/05 thông báo duy trì hạn chế giao dịch đối với B82, BLW, C12, CAD, CLG.

27/05/2022

B82: Thông báo về việc duy trì diện hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

08/11/2021

B82: Dương Lê Tĩnh - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 14,900 CP

26/07/2021

B82: Thông báo bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/05/2021

B82: Thông báo bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

13/08/2020

B82: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần 482 (MCK: B82)

26/05/2020

B82: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

17/04/2018

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu B82 của CTCP 482 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 04/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần 482 – Số 155 đường Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty;
+ Báo cáo của Giám đốc công ty;
+ Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
+ Thảo luận các báo cáo, biểu quyết các vấn đề;
+ Một số nội dung liên quan khác.

21/04/2017

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

28/03/2017

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu B82 của CTCP 482 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 04 năm 2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần 482, số 155, đường Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty;
+ Báo cáo của Giám đốc công ty;
+ Báo cáo các chỉ tiêu tài chính phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
+ Thảo luận các báo cáo, biểu quyết các vấn đề;
+ Một số nội dung liên quan khác

04/05/2016

Giao dịch bổ sung - 2,000,000 CP

15/04/2016

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,000,000 CP

07/04/2016

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu B82 của CTCP 482 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4/2016
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần 482, Số 155 đường Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Báo cáo của Giám đốc Công ty;
+ Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
+ Thảo luận các báo cáo, biểu quyết các vấn đề;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Một số nội dung liên quan khác.

21/12/2015

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:35

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu B82 của CTCP 482 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2015
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:35 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 35 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 125 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:35, số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông A được nhận là (125 x 35)/100 = 43,75 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 43 cổ phiếu và 7.500 đồng bằng tiền mặt cho 0,75 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở Công ty cổ phần 482, địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và xuất trình chứng minh nhân dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 1.950.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:65 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 65 cổ phiếu mới).
          - Giá phát hành: 10.000 đồng
          - Phương án làm tròn : + Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần và cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 125 cổ phiếu, khi đó cổ đông sẽ được mua số cổ phần như sau: (125*65)/100=81,25 cổ phiếu. Do việc làm tròn xuống hàng đơn vị nên số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 81 cổ phiếu.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần 482
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Nghệ An
               + Số tài khoản: 8101 101 008 002
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 31/12/2015
               + Thời gian kết thúc: 20/01/2016
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 31/12/2015
               + Thời gian kết thúc: 28/01/2016
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần 482, địa chỉ: 155 đường Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

21/12/2015

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:65, giá 10,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu B82 của CTCP 482 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2015
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:35 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 35 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 125 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:35, số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông A được nhận là (125 x 35)/100 = 43,75 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 43 cổ phiếu và 7.500 đồng bằng tiền mặt cho 0,75 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở Công ty cổ phần 482, địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và xuất trình chứng minh nhân dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 1.950.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:65 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 65 cổ phiếu mới).
          - Giá phát hành: 10.000 đồng
          - Phương án làm tròn : + Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần và cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 125 cổ phiếu, khi đó cổ đông sẽ được mua số cổ phần như sau: (125*65)/100=81,25 cổ phiếu. Do việc làm tròn xuống hàng đơn vị nên số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 81 cổ phiếu.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần 482
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Nghệ An
               + Số tài khoản: 8101 101 008 002
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 31/12/2015
               + Thời gian kết thúc: 20/01/2016
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 31/12/2015
               + Thời gian kết thúc: 28/01/2016
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần 482, địa chỉ: 155 đường Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

28/09/2015

Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu B82 của CTCP 482 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2015
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2014:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/10/2015
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần 482 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/10/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
-----
Thay đổi ngày chi trả cổ tức 2014 bằng tiền : Đổi ngày 15/10/2015 sang ngày 16/11/2015