B82: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Dương Tạ Hải Ninh

B82: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Dương Tạ Hải Ninh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Tạ Hải Ninh
- Mã chứng khoán: B82
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 284,700 CP (tỷ lệ 5.69%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 26,100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 310,800 CP (tỷ lệ 6.22%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 15/04/2022.

HNX