Tin tức & sự kiện

26/09/2022

BBC: Thay đổi điều lệ công ty

26/09/2022

BBC: Ông Nguyễn Quốc Hoàng là người đại diện pháp luật thay cho Ông Trương Phú Chiến

26/09/2022

BBC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 09

30/08/2022

BBC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

10/08/2022

BBC: Thông báo về việc sửa đổi điều lệ 2022

10/08/2022

BBC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

20/07/2022

BBC: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến Giao dịch sáp nhập giữa Công ty TNHH Chế biến thực phẩm PAN và Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây (dự án Nhà máy SX bánh kẹo Long An 2)

20/07/2022

BBC: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến Giao dịch sáp nhập giữa Công ty TNHH Chế biến thực phẩm PAN và Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây

18/07/2022

BBC: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

14/07/2022

Bibica bị phạt 145 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

Ngày 11/07/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Bibica (HOSE: BBC).

11/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022 và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 của Công ty Cổ phần BIBICA như sau:

11/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022 và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 của Công ty Cổ phần BIBICA như sau:

28/06/2022

BBC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

28/06/2022

BBC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022 và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

24/06/2022

BBC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022 và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

22/06/2022

BBC: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021

22/06/2022

BBC: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan năm 2022

22/06/2022

BBC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

06/06/2022

BBC: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư tài chính

20/05/2022

BBC: Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty