Tin tức & sự kiện

27/09/2022

BDG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

26/09/2022

BDG: Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

26/09/2022

BDG: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

19/09/2022

BDG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong đợt phát hành ESOP

16/09/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 60:61

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDG của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 60:61. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 60 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 61 cổ phiếu mới.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phẩn lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 290 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 60:61, cổ đông A được nhận (290/60*61) = 294,83 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận 294 cổ phiếu. Số phần thập phân là 0,83 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở Công ty - địa chỉ: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, P.Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/09/2022

BDG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

31/08/2022

May mặc Bình Dương sẽ phát hành hơn 12 triệu cp thưởng, tăng vốn gấp đôi

HĐQT CTCP May mặc Bình Dương (UPCoM: BDG) vừa thông qua Nghị quyết triển khai phương án phát hành 12.2 triệu cp thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

29/08/2022

BDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2022

BDG: Thông báo về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

29/08/2022

BDG: Thông báo về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

29/08/2022

BDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2022

BDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2022

BDG: Thông báo gửi VSD v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

26/08/2022

BDG: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP

16/08/2022

BDG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

BDG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

10/08/2022

BDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDG của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 25% (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương, số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bắt đầu từ ngày 15/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

28/07/2022

BDG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/07/2022

BDG: Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán về việc chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu