Tin tức & sự kiện

14/09/2022

BDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2022

BDW: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

19/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 750 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDW của CTCP Cấp thoát nước Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/08/2022

BDW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

BDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/07/2022

BDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

BDW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/06/2022

BDW: Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

28/06/2022

BDW: Bà Nguyễn Thị Phương Trà được bổ nhiệm kiêm nhiệm thêm chức vụ người phụ trách quản trị Công ty​

19/05/2022

BDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/04/2022

BDW: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

28/04/2022

BDW: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

28/04/2022

BDW: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

28/04/2022

BDW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

BDW: Điều lệ Công ty

26/04/2022

BDW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

02/04/2022

BDW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDW của CTCP Cấp thoát nước Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, địa chỉ: 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
          - Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

14/03/2022

BDW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/03/2022

BDW: Báo cáo thường niên 2021