Tin tức & sự kiện

27/01/2023

BDW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

BCTC 4/2022 BDW - Một năm tăng trưởng đột phá.

27/10/2022

BDW: Quy chế công bố thông tin của Công ty

20/10/2022

BDW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

14/09/2022

BDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2022

BDW: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

19/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 750 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDW của CTCP Cấp thoát nước Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/08/2022

BDW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

BDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/08/2022

BDW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

01/08/2022

BDW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2021

27/07/2022

BDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

BDW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/06/2022

BDW: Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

28/06/2022

BDW: Bà Nguyễn Thị Phương Trà được bổ nhiệm kiêm nhiệm thêm chức vụ người phụ trách quản trị Công ty​

19/05/2022

BDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/04/2022

BDW: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

28/04/2022

BDW: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

28/04/2022

BDW: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

28/04/2022

BDW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022