Tin tức & sự kiện

04/08/2023

BHC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

07/07/2023

BHC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/06/2023

BHC: Trần Thị Kim Anh không còn là cổ đông lớn

27/06/2023

BHC: Trần Quốc Lập - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đã mua 920,641 CP

15/06/2023

BHC: Trần Quốc Lập - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký mua 920,641 CP

16/05/2023

BHC: Thông báo: Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 BHC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

13/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHC của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Kế hoạch SXKD năm 2023;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
+ Các vấn đề khác (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Trực tuyến qua room
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/05/2023

12/04/2023

BHC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/04/2023

BHC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

24/03/2023

BHC: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu BHC

24/03/2023

BHC: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu BHC

24/03/2023

BHC: Quyết định đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu BHC

22/03/2023

BHC: Báo cáo tài chính năm 2022

05/02/2023

BHC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/08/2022

BHC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

BHC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/06/2022

BHC: Đào Văn Sơn - Thành viên BKS - đã bán 16,300 CP

23/06/2022

BHC: Hồ Đình Thuần - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 84,590 CP

15/06/2022

BHC: Đào Văn Sơn - Thành viên BKS - đăng ký bán 16,300 CP