Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BHK: Trương Thị Từ - người có liên quan đến Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật; Ủy viên HĐQT - đã bán 2,800 CP

18/01/2023

BHK: Giao Giám đốc thực hiện ký hợp đồng với Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu - NGK Hà Nội

18/01/2023

BHK: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

10/01/2023

BHK: CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

06/01/2023

BHK: Vũ Thị Thương Huyền - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã mua 0 CP

30/12/2022

BHK: Trương Thị Từ - người có liên quan đến Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 2,800 CP

06/12/2022

BHK: Vũ Thị Thương Huyền - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký mua 29,480 CP

10/08/2022

BHK: Công ty TNHH Ngân Hạnh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 669,000 CP

01/08/2022

BHK: Hợp đồng cho vay hạn mức với Ngân hàng Thương mại CP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai

01/08/2022

BHK: CBTT Hợp đồng kiểm toán năm 2022

12/07/2022

BHK: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

BHK: Bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Linh giữ chức vụ Phó Giám Đốc từ 06/07/2022

23/06/2022

BHK: Công ty TNHH Ngân Hạnh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 669,000 CP

09/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHK của CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
(Trong đó: cổ tức năm 2021 là 1%, cổ tức còn lại năm 2020 là 4%)
          - Thời gian thực hiện: 22/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, thị trấn Kim Bài - Thanh Oai – Hà Nội (hỗ trợ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân), bắt đầu từ ngày 22/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

09/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHK của CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
(Trong đó: cổ tức năm 2021 là 1%, cổ tức còn lại năm 2020 là 4%)
          - Thời gian thực hiện: 22/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, thị trấn Kim Bài - Thanh Oai – Hà Nội (hỗ trợ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân), bắt đầu từ ngày 22/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

06/06/2022

BHK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/05/2022

BHK: Công bố ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021

06/05/2022

BHK: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

BHK: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHK của CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2022 (thời gian cụ thể công ty sẽ gửi giấy mời đến quý cổ đông)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; kế hoạch chia cổ tức năm 2022 và trích lập các quỹ;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến năm 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo quy định (nếu có)