Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BKC - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, đạt 1,96 tỷ đồng.

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BKC - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,56 tỷ đồng, giảm 89,11% so với cùng kỳ.

23/08/2023

BKC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/07/2023

BKC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/07/2023

BKC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 BKC - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 23,41% so với cùng kỳ, lãi 2,22 tỷ đồng.

30/06/2023

BKC: Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.

08/05/2023

BCTC 1/2023 BKC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 1,56 tỷ đồng tăng 78,31% so với cùng kỳ.

27/04/2023

BKC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/04/2023

BKC: Báo cáo tài chính quý 1/2023

18/04/2023

BCTC 2022 BKC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 3 tỷ đồng.

14/04/2023

BKC: Báo cáo thường niên 2022

05/04/2023

BKC: Quyết định về việc ra khỏi diện bị cảnh báo

05/04/2023

BKC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2023

BKC: Nghị quyết của HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

05/04/2023

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

03/04/2023

BKC: Văn bản giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022