Tin tức & sự kiện

21/09/2022

BKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2022

BKC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

BKC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

26/07/2022

BKC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

BKC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

20/07/2022

BKC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

14/06/2022

BKC: Ký Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

07/05/2022

BKC: Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua

06/05/2022

BKC: Các Quy chế của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua

06/05/2022

BKC: Các Quy chế của Công ty đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua

05/05/2022

BKC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

BKC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

BKC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính Quý I/2022

21/04/2022

BKC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

11/04/2022

BKC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BKC của CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2022;
+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
+ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản tri, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

04/04/2022

BKC: Giải trình theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

31/03/2022

BKC: Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

30/03/2022

BKC: Báo cáo thường niên 2021