Tin tức & sự kiện

01/03/2024

BCTC 2023 BLW - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 11 tỷ đồng, tăng 21,83% so với cùng kỳ.

02/08/2023

BLW: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

20/07/2023

BLW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

09/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 560 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLW của CTCP Cấp nước Bạc Liêu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 560 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 02/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, số 92 Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu bắt đầu từ ngày 02/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.năm 2022

08/05/2023

BLW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/05/2023

BLW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/05/2023

BLW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022

21/04/2023

BLW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/03/2023

BLW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLW của CTCP Cấp nước Bạc Liêu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 03 năm 2023 (Thời gian cụ thể thông báo tại thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, 92 Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
          - Nội dung họp: TCPH thông báo cụ thể tại thư mời họp

17/02/2023

BLW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/02/2023

BLW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

10/02/2023

BLW: Báo cáo thường niên 2022

09/02/2023

BLW: Báo cáo tài chính năm 2022

09/01/2023

BLW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/10/2022

BLW: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

14/09/2022

BLW: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu

17/08/2022

BLW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

17/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 560 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLW của CTCP Cấp nước Bạc Liêu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 560 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, số 92 Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu bắt đầu từ ngày 12/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/08/2022

BLW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021