Tin tức & sự kiện

09/01/2023

BLW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/10/2022

BLW: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

14/09/2022

BLW: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu

25/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 560 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLW của CTCP Cấp nước Bạc Liêu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 560 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, số 92 Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu bắt đầu từ ngày 12/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

17/08/2022

BLW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/08/2022

BLW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021

15/08/2022

BLW: Nghị quyết về chi trả cổ tức năm 2021 và chon Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

15/08/2022

BLW: Nghị quyết về chi trả cổ tức năm 2021 và chon Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022

05/08/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện hạn chế giao dịch

03/08/2022

BLW: Thông báo đưa cổ phiếu BLW ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

01/08/2022

BLW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/07/2022

Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

27/07/2022

BLW: Thông báo về việc hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu BLW

21/07/2022

BLW: Thông báo tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/07/2022

BLW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

07/07/2022

BLW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/06/2022

BLW: Báo cáo thường niên 2021

09/06/2022

BLW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLW của CTCP Cấp nước Bạc Liêu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 07 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, 92 Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;
+ Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình thông qua thù lao thực hiện thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021 và thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu năm 2021;
          - Nội dung họp: + Tờ trình trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2021; phương án trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2022;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;
+ Các nội dung khác.

06/06/2022

BLW thoát diện hạn chế giao dịch

Ngày 06/06, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đưa cổ phiếu của CTCP Cấp nước Bạc Liêu (UPCoM: BLW) ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch.