Tin tức & sự kiện

18/08/2022

BSP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/07/2022

BSP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

07/07/2022

BSP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSP của CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân đối với cá nhân/giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

09/05/2022

BSP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/04/2022

BSP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

26/04/2022

BSP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

30/03/2022

BSP: Thay đổi nhân sự

30/03/2022

BSP: Thay đổi nhân sự

30/03/2022

BSP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

BSP: Báo cáo thường niên 2021

24/03/2022

BSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2022

BSP: Báo cáo tài chính năm 2021

18/02/2022

BSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/02/2022

BSP: Đính chính Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

14/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSP của CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 26/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ, Khu công nghiệp Trung Hà, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ
          - Nội dung họp: + Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
+ Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Tờ trình ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).

26/01/2022

BSP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/01/2022

BSP: Báo cáo tài chính quý 4/2021

13/01/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSP của CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/01/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/01/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân đối với cá nhân/giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

11/01/2022

BSP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021