Tin tức & sự kiện

08/09/2022

BST: Nguyễn Minh Hà - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 0 CP

23/08/2022

BST: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

BST: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

BST: Nguyễn Minh Hà - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 5,000 CP

15/07/2022

BST: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/06/2022

BST: Nguyễn Khoa Tuyển - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã mua 1,000 CP

23/05/2022

BST: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

29/04/2022

BST: Nguyễn Khoa Tuyển - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đăng ký mua 5,000 CP

18/04/2022

BST: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

BST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/04/2022

BST: Nguyễn Khoa Tuyển - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã mua 1,000 CP

20/03/2022

BST: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/03/2022

BST: Trần Hữu Sơn - Phó Giám đốc - đã mua 1,300 CP

12/03/2022

BST: Báo cáo thường niên 2021

09/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BST của CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 06/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: KS Bình Minh. Số 211 Lê Lợi, TP. Phan Thiết - Bình Thuận
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của HĐQT – Ban điều hành; Trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
+ Quyết nghị các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2022

07/03/2022

BST: Giãi trình chênh lệch BCTC kiểm toán năm 2021 so với năm 2020

05/03/2022

BST: Báo cáo tài chính năm 2021

05/03/2022

BST: Nguyễn Khoa Tuyển - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đăng ký mua 5,000 CP

22/02/2022

BST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/02/2022

BST: Nghi quyet HĐQT và Thong báo ngày đăng ký tổ chức Đại hội 2022