Tin tức & sự kiện

26/08/2022

BTP chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% 

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/10/2022.

25/08/2022

BTP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

23/08/2022

BTP: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

19/08/2022

BTP: Nhắc nhở chậm CBTT giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bán niên 2022 có sự chênh lệch trước và sau soát xét lớn hơn 5%

18/08/2022

BTP: Giải trình bổ sung nguyên nhân LNST thay đổi trước và sau soát xét 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

BTP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

07/07/2022

BTP: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

10/06/2022

BTP: Quyết định của HĐQT về việc giải quyết cho cán bộ nghỉ việc - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh

02/06/2022

BTP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

06/05/2022

BTP: Thông báo về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

18/04/2022

BTP: Báo cáo thường niên năm 2021

15/04/2022

BTP: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã CK: BTP) như sau:

03/03/2022

BTP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

26/02/2022

BTP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

26/02/2022

BTP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

26/01/2022

BTP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

20/01/2022

BTP: BCTC quý 4 năm 2021

26/11/2021

BTP: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

20/11/2021

BTP: Bổ sung tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và giới thệu, bầu bổ sung thay thế Thành viên BKS