Tin tức & sự kiện

27/05/2022

C12: Thông báo về việc duy trì diện hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

11/02/2022

C12: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

09/02/2022

C12: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

09/02/2022

C12: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

24/11/2021

C12: Thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền

05/10/2021

C12: Thay đổi nhân sự

05/10/2021

C12: Đơn xin từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Đào Trọng Nam

01/10/2021

C12: Đơn xin từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Huy Khôi

27/07/2021

C12: Thông báo bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

29/05/2021

C12: Thông báo bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

25/05/2021

C12: CBTT tiếp nhận đơn từ nhiệm TV BKS của ông Trần Đức Cường

25/05/2021

C12: Công bố thông tin tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Trần Đức Cường

19/04/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C12 của CTCP Cầu 12 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 07/05/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
          - Nội dung họp: Nội dung cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông sau.

02/04/2021

C12: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

03/02/2021

C12: Báo cáo quản trị công ty năm 2020

04/12/2020

C12: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/08/2020

C12: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Cầu 12 (MCK: C12)

03/07/2020

C12: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/06/2020

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C12 của CTCP Cầu 12 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/07/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nội dung cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông sau.

04/06/2020

C12: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020