Tin tức & sự kiện

29/08/2022

CAB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

CAB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

21/07/2022

CAB: Ông Tạ Sơn Đông thôi giữ chức Phó TGĐ để hưởng chế độ hưu trí

07/07/2022

CAB: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

28/06/2022

CAB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/06/2022

CAB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/06/2022

CAB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/06/2022

CAB: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

23/05/2022

CAB: Công bố thông tin giải trình về việc trình bày lại số liệu đầu năm 2021 trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021

23/05/2022

CAB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2022

CAB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/05/2022

CAB: Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

09/05/2022

CAB: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

09/05/2022

CAB: Báo cáo tài chính quý 1/2022

06/05/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 540 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAB của CTCP Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến là 08/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà VTV số 3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, nội dung cụ thể tại giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 540 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam, địa chỉ: số 3/84 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội; thời gian: sáng từ 8h-12h,, chiều từ 13h30-17h các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 09/06/2022.
Cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục, ngoài các tài liệu nêu trên phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc bên công chứng và chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người được ủy quyền.
· Cổ đông nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản cần hoàn thiện Giấy đăng ký nhận cổ tức năm 2020 bằng chuyển khoản theo mẫu và hướng dẫn được đăng tải trên website của Công ty tại http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/codong.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký

06/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAB của CTCP Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến là 08/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà VTV số 3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, nội dung cụ thể tại giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 540 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam, địa chỉ: số 3/84 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội; thời gian: sáng từ 8h-12h,, chiều từ 13h30-17h các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 09/06/2022.
Cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục, ngoài các tài liệu nêu trên phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc bên công chứng và chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người được ủy quyền.
· Cổ đông nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản cần hoàn thiện Giấy đăng ký nhận cổ tức năm 2020 bằng chuyển khoản theo mẫu và hướng dẫn được đăng tải trên website của Công ty tại http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/codong.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký

27/04/2022

CAB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

25/04/2022

CAB: Báo cáo thường niên 2021

23/04/2022

CAB: Thay đổi nhân sự

20/04/2022

CAB: Nghị quyết Hội đồng quản trị