Tin tức & sự kiện

20/09/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCV của CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 19/10/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường tầng 12, tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

08/09/2022

CCV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/09/2022

CCV: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/09/2022

CCV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

CCV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

CCV: Thông báo về việc hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu CCV

26/07/2022

CCV: V/v hạn chế giao dịch trên hệ thống Upcom đối với cổ phiếu của công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và Đô thị Việt Nam (Mã CCV)

21/07/2022

CCV: Thông báo tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/06/2022

CCV: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và hủy danh sách chốt người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 26/05/2022

28/06/2022

CCV: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/06/2022

CCV: CBTT Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Ông Nguyễn Văn Thắng

25/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCV của CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 7h30, ngày 22/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường tầng 12, tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

16/05/2022

CCV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/05/2022

CCV: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2022. ngày đăng ký cuối cùng 04/04/2022

10/05/2022

CCV: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

CCV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

CCV: Hủy danh sách chốt người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 04/04/2022

01/04/2022

CCV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCV của CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 7h30, ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường tầng 12, tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

CCV: Báo cáo tài chính năm 2021