Tin tức & sự kiện

19/12/2022

CCV: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

28/11/2022

CCV: Giao quyền quản lý phần vốn của công ty CP tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC) tại công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng VCC Việt Nam (VCCO)

17/11/2022

CCV: Cử ông Nguyễn Đình Thi làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP tại CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

11/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,592 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCV của CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 25,92%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.592 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân tại:
Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần tư vấn XDCN và Đô thị Việt Nam (VCC) – số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84 4)222.05989 Fax: (84 4)222.06366

08/11/2022

CCV: Báo cáo sở hữu trờ thành cổ đông lớn của ông Mai Đoàn

08/11/2022

CCV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/11/2022

CCV: Quyết định HĐQT về việc chi trả cổ tức 2021

07/11/2022

CCV: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021

02/11/2022

CCV: Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức 2021

02/11/2022

CCV: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021

31/10/2022

CCV: Công bố thông tin vi phạm hành chính về thuế

31/10/2022

CCV: Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Ông Trần Nhật Minh làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

27/10/2022

CCV: Thông báo về việc thay đổi nhân sự Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty

25/10/2022

CCV: Thông báo đưa cổ phiếu CCV ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

21/10/2022

CCV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/10/2022

CCV: V/v Điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/10/2022

CCV: Điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/10/2022

CCV: Thông qua tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

20/09/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCV của CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 19/10/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường tầng 12, tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

08/09/2022

CCV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022