Tin tức & sự kiện

15/12/2022

CDH: Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

08/07/2022

CDH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDH của CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ - Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (địa chỉ: Số 8 khu I Vạn Sơn, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) bắt đầu từ ngày 27/06/2022. (Khi làm thủ tục thanh toán đề nghị cổ đông xuất trình sổ chứng nhận sở hữu chứng khoán và căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân). Công ty hỗ trợ cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

25/05/2022

CDH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/05/2022

CDH: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

11/05/2022

CDH: Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Thành viên HĐQT

11/05/2022

CDH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

CDH: CBTT về lịch họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDH của CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 20/04/2022 đến 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Trụ sở chính Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng – Số 8 khu I Vạn Sơn, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch 2022;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

15/03/2022

CDH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/03/2022

CDH: Báo cáo tài chính năm 2021

11/03/2022

CDH: Báo cáo thường niên 2021

22/02/2022

CDH: Thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng

11/01/2022

CDH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

06/01/2022

CDH: Thay đổi người công bố thông tin

28/12/2021

CDH: Thay đổi nhân sự

11/11/2021

CDH: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

11/11/2021

CDH: CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

08/09/2021

CDH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

09/06/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDH của CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ - Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (địa chỉ: Số 8 khu I Vạn Sơn, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) bắt đầu từ ngày 23/06/2021. (Khi làm thủ tục thanh toán xuất trình sổ chứng nhận sở hữu chứng khoán và chứng minh thư nhân dân). Công ty hỗ trợ cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;