Tin tức & sự kiện

16/08/2023

CDH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

17/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDH của CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ - Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (địa chỉ: Số 8 khu I Vạn Sơn, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) bắt đầu từ ngày 22/06/2023. (Khi làm thủ tục thanh toán đề nghị cổ đông xuất trình sổ chứng nhận sở hữu chứng khoán và căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân). Công ty hỗ trợ cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.năm 2022

16/05/2023

CDH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/05/2023

CDH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

08/05/2023

CDH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/04/2023

CDH: CBTT về lịch họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

31/03/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDH của CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến trụ sở chính Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng – Số 8 khu I Vạn Sơn, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 20/04/2023 đến 29/04/2023

30/03/2023

CDH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/03/2023

CDH: Báo cáo tài chính năm 2022

29/03/2023

CDH: Báo cáo thường niên 2022

24/03/2023

CDH: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/02/2023

CDH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/12/2022

CDH: Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

15/12/2022

CDH: Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

08/07/2022

CDH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/05/2022

CDH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDH của CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ - Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (địa chỉ: Số 8 khu I Vạn Sơn, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) bắt đầu từ ngày 27/06/2022. (Khi làm thủ tục thanh toán đề nghị cổ đông xuất trình sổ chứng nhận sở hữu chứng khoán và căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân). Công ty hỗ trợ cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

23/05/2022

CDH: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

11/05/2022

CDH: Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Thành viên HĐQT

11/05/2022

CDH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022