Tin tức & sự kiện

21/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDR của CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xây Dựng Cao Su Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

20/07/2023

CDR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/07/2023

CDR: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

11/07/2023

CDR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

16/05/2023

CDR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/05/2023

CDR: Danh sách tham gia ứng cử thành viên HĐQT (Bổ sung)

08/05/2023

CDR: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

04/05/2023

CDR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 CDR - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

19/04/2023

CDR: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty mẹ

18/04/2023

CDR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/04/2023

CDR: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2022

06/04/2023

CDR: Báo cáo thường niên 2022

31/03/2023

CDR: Báo cáo tài chính năm 2022

31/03/2023

CDR: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

27/02/2023

CDR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDR của CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo chính thức sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

13/02/2023

CDR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/02/2023

CDR: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/01/2023

CDR: Báo cáo quản trị công ty năm 2022