DNSE Detail Stock CDR

UPCOM: CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai

Xây dựng công trình khác

logo

CDR

Tin tức

Cao su Hòa Bình muốn làm Cụm công nghiệp Phước Tân, tổng vốn hơn 460 tỷ đồng

CDR

HRC

-1.65%

+1

8 ngày trước

Cao su Hòa Bình muốn làm Cụm công nghiệp Phước Tân, tổng vốn hơn 460 tỷ đồng

Hai yếu tố thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp cao su

CDR

-1.69%

PHS

0.00%

+6

08/05/2024

Hai yếu tố thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp cao su

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

CDR

0.00%

05/04/2024

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/CP

CDR

21/07/2023

CDR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

CDR

+1.69%

20/07/2023

CDR: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

CDR

-1.56%

14/07/2023

CDR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

CDR

+11.67%

11/07/2023

CDR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CDR

0.00%

16/05/2023

CDR: Danh sách tham gia ứng cử thành viên HĐQT (Bổ sung)

CDR

0.00%

09/05/2023

CDR: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CDR

0.00%

08/05/2023

CDR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

CDR

+1.56%

04/05/2023

CDR: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty mẹ

CDR

19/04/2023

CDR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

CDR

18/04/2023

CDR: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2022

CDR

18/04/2023

CDR: Báo cáo thường niên 2022

CDR

06/04/2023

CDR: Báo cáo tài chính năm 2022

CDR

31/03/2023

CDR: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

CDR

31/03/2023

CDR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

CDR

27/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CDR

14/02/2023

CDR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CDR

13/02/2023