Tin tức & sự kiện

28/07/2022

CDR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDR của CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 11/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền trả cổ tức tại CTCP Xây Dựng Cao Su Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 11/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

06/06/2022

CDR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

CDR: Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; Quy chế hoạt động của BKS

13/05/2022

CDR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/05/2022

CDR: Ông Đặng Hoàng Lâm bổ nhiệm làm Phó Giám Đốc

27/04/2022

CDR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/04/2022

CDR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

CDR: Điều lệ sửa đổi Công ty (Lần 5)

07/04/2022

CDR: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDR của CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo ngày chính thức sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai (Địa chỉ: KP. Trung Tâm, P. Xuân Lập, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

CDR: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

CDR: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

18/03/2022

CDR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

CDR: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

08/03/2022

Giao dịch bổ sung - 533,271 CP

03/03/2022

CDR: Ngày 08/03/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

02/03/2022

CDR: Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2021

21/02/2022

CDR: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 533,271 cổ phiếu

18/02/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 533,271 CP