Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 CHS - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 3,86% so với cùng kỳ, lãi 13,1 tỷ đồng.

28/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/11

17/11/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền 450 đồng/CP

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền 450 đồng/CP

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 CHS - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 80,2% so với cùng kỳ, lãi 10,38 tỷ đồng.

30/08/2023

Doanh nghiệp xây dựng tìm động lực tăng trưởng từ đâu? 

Dù kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trong quý 2/2023 tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng kết quả này lại không từ hoạt động cốt lõi xây dựng, xây lắp.

15/08/2023

CHS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

27/07/2023

CHS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

BCTC Quý 2/2023 CHS - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 6,37 tỷ đồng, giảm 16,12% so với cùng kỳ.

21/07/2023

CHS: Báo cáo tài chính quý 2/2023

06/07/2023

CHS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

03/07/2023

CHS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/06/2023

CHS: Thay đổi nhân sự

15/06/2023

CHS: Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

08/06/2023

CHS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/06/2023

CHS: Nhận được Đơn từ nhiệm của ông Lê Tấn Cường - Thành viên Hội đồng quản trị

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CHS của CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 29/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến 167 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.
          - Nội dung họp: - Thông qua các báo cáo:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc năm 2022;
          - Nội dung họp: - Tờ trình thông qua:
+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Kế hoạch chi lương, thù lao của HĐQT, BKS 2023;
+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023;
          - Nội dung họp: - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

19/05/2023

CHS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

10/05/2023

CHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/05/2023

BCTC 1/2023 CHS - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 9,72 tỷ đồng tăng 32,88% so với cùng kỳ.

24/04/2023

CHS: Giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo