Tin tức & sự kiện

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

22/08/2022

CHS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

CHS: Quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

28/07/2022

CHS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

CHS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

CHS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

07/07/2022

CHS: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021

05/07/2022

CHS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/07/2022

CHS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/06/2022

CHS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/06/2022

CHS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CHS của CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến 167 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.
          - Nội dung họp: - Thông qua các báo cáo:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
          - Nội dung họp: - Tờ trình thông qua:
+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Kế hoạch chi lương, thù lao của HĐQT, BKS 2022;
+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;
          - Nội dung họp: - Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP. HCM nhiệm kỳ 2021-2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

16/05/2022

CHS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/05/2022

CHS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

CHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

CHS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

CHS: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

CHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/01/2022

CHS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/01/2022

CHS: Báo cáo tài chính quý 4/2021