Tin tức & sự kiện

19/09/2023

30 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ ngày 18-22/9

10/09/2023

BCTC 2022 CKA - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 27,85% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

29/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CKA của CTCP Cơ khí An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang, số 839 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang bắt đầu từ ngày 05/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

28/08/2023

CKA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/08/2023

CKA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

21/08/2023

CKA: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

02/08/2023

CKA: Thay đổi nhân sự

20/07/2023

CKA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

31/05/2023

CKA: Thay đổi nhân sự

10/05/2023

CKA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/04/2023

CKA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/04/2023

CKA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/04/2023

CKA: Báo cáo thường niên 2022

29/03/2023

CKA: Báo cáo tài chính năm 2022

29/03/2023

CKA: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

21/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CKA của CTCP Cơ khí An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuốc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHCĐ
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHCĐ

20/02/2023

CKA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/02/2023

CKA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/02/2023

CKA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/02/2023

CKA: Nghị quyết Hội đồng quản trị