Tin tức & sự kiện

19/01/2023

CKA: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/12/2022

CKA: Thay đổi nhân sự

25/08/2022

CKA: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

27/07/2022

CKA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CKA của CTCP Cơ khí An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang, số 839 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang bắt đầu từ ngày 12/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

24/07/2022

Tuần cuối tháng 7: Cổ tức cao nhất đến 85%

Có 17 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 25-29/07. Tỷ lệ cao nhất đến 85%.

19/07/2022

CKA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/07/2022

CKA trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 35%

CTCP Cơ Khí An Giang (UPCoM: CKA) thông báo 27/07 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/07.

14/07/2022

CKA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/07/2022

CKA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

29/06/2022

CKA: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

12/05/2022

CKA: CBTT về việc bầu nhân sự HĐQT và BKS

11/05/2022

CKA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

CKA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/04/2022

CKA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

CKA: Báo cáo thường niên 2021

14/04/2022

CKA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2022

CKA: Lê Thanh Vân - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 10,528 CP

06/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CKA của CTCP Cơ khí An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

04/04/2022

CKA: Báo cáo tài chính năm 2021