Tin tức & sự kiện

30/08/2022

CLL: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

02/08/2022

CLL: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

29/07/2022

CLL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

CLL: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

29/06/2022

CLL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022

CLL: Thông báo thay đổi thông tin địa chỉ giao dịch

06/06/2022

CLL: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

26/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái như sau:

11/05/2022

CLL: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

07/05/2022

CLL: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn

07/05/2022

CLL: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

30/04/2022

CLL: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

01/04/2022

CLL: Báo cáo thường niên năm 2021

04/03/2022

CLL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity

28/01/2022

CLL: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

27/01/2022

CLL: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 4 năm 2021

25/01/2022

CLL: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

25/01/2022

CLL: Thông báo thay đổi kiểm soát viên

19/01/2022

CLL: BCTC Tóm tắt quý 4 năm 2021

01/01/2022

CLL: Thông báo đường dẫn tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022