Tin tức & sự kiện

24/08/2022

CLW: Nghị quyết HĐQT số 13 ngày 24/08/2022

18/07/2022

CLW: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/06/2022

CLW: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

24/06/2022

CLW: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng thuê và cho thuê tài sản

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

CLW: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

02/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn như sau:

17/05/2022

CLW: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH Thương mại N.T.P

06/05/2022

CLW: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

28/04/2022

CLW: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/04/2022

CLW: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021

19/04/2022

CLW: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH Thương mại N.T.P

16/04/2022

CLW: Danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

05/04/2022

CLW: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

01/04/2022

CLW: Nghị quyết HĐQT số 90 ngày 31/03/2022

28/03/2022

CLW: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết bộ hợp đồng mua vật tư và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ

25/03/2022

CLW: Báo cáo thường niên năm 2021

23/03/2022

CLW: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Phong

23/03/2022

CLW: Thông báo thư mời và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

15/03/2022

CLW: Nghị quyết HĐQT về việc thuê đơn vị tư vấn Kiểm toán nội bộ