Tin tức & sự kiện

28/07/2022

CMN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

CMN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/07/2022

CMN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/07/2022

Chủ nhãn mì tôm Miliket sắp trả cổ tức tiền mặt 17%

CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (UPCoM: CMN) thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền vào 02/08/2022.

19/07/2022

CMN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

28/06/2022

CMN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

15/06/2022

CMN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/06/2022

CMN: Thông báo thay đổi ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/05/2022

CMN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMN của CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 08 giờ 30 ngày 31 tháng 05 năm 2022 (Thứ ba)
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau và được đăng cụ thể trên Website công ty
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau và được đăng cụ thể trên Website công ty

12/04/2022

CMN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022

12/04/2022

CMN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/02/2022

CMN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

24/11/2021

CMN: Thông báo đưa cổ phiếu CMN ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

23/11/2021

CMN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

19/10/2021

CMN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/10/2021

CMN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

07/10/2021

CMN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

30/08/2021

CMN: Thông báo về việc lấy ý kiến thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua Điều lệ tổ chức và Quy chế nội bộ Quản trị

26/08/2021

CMN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh