Tin tức & sự kiện

17/08/2022

CST: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2022 và kết thúc vào ngày 30/6/2022

17/08/2022

CST: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

CST: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

CST: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/06/2022

CST: Công bố thông tin bất thường về ký hợp đồng kiểm toán

27/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CST của CTCP Than Cao Sơn - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/06/2022 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày Lễ), địa chỉ: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu chứng khoán phải xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;

26/05/2022

CST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/05/2022

CST: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021

13/05/2022

CST: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021

12/05/2022

CST: Thay đổi nhân sự

12/05/2022

CST: Thay đổi nhân sự

11/05/2022

CST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

CST: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021

26/04/2022

CST: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

CST: Thay đổi nhân sự

07/04/2022

CST: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

CST: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính

29/03/2022

CST: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CST của CTCP Than Cao Sơn - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp số 1 tầng 1, Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: - Nội dung họp thảo luận và biểu quyết thông qua:
+ Chương trình đại hội;
+ Quy chế đại hội;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022; Thông qua hợp đồng, giao dịch (nếu có) của Công ty năm 2022 theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch trả cổ tức năm 2022;
+ Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc;
+ Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị, ủy viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

08/03/2022

CST: Nguyễn Thị Bích Hải - Thành viên BKS - đăng ký bán 2,450 CP