Tin tức & sự kiện

17/08/2022

CTT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

CTT: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (năm 2019-2021)

03/08/2022

CTT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

CTT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

CTT: Công bố thông tin về hơp đồng kiểm toán năm 2022

25/05/2022

CTT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Tập đoàn HiPT

29/04/2022

CTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

CTT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

CTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

CTT: Báo cáo thường niên 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTT của CTCP Chế tạo máy - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp và đăng tin trên Website của Công ty
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 486 đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, Tp.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã dược kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2021;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Báo cáo tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
+ Các vấn đề quan trọng khác.

15/03/2022

CTT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/03/2022

CTT: Thông báo V/v đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2022

03/03/2022

CTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/03/2022

CTT: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/03/2022

CTT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/01/2022

CTT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

CTT: Báo cáo tài chính quý 4/2021

23/11/2021

CTT: Báo cáo tài chính quý 3/2021

14/09/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTT của CTCP Chế tạo máy - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 28/09/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán tài chính (từ 15h đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/09/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.