Tin tức & sự kiện

16/01/2023

CTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/01/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTT của CTCP Chế tạo máy - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp và đăng tin trên website của Công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 486 đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: + Đại hội đồng cổ đông thông qua, chấp thuận các nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch của Công ty trong việc mua phôi thép, sản xuất và bán các sản phẩm thép cán, vì lò có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. Giao Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận, thông qua các hợp đồng cụ thể phù hợp các nội dung trên để Giám đốc ký kết, thực hiện.
          - Nội dung họp: + Thông qua Đại hội việc bầu kiện toàn bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

29/12/2022

CTT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

26/12/2022

CTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (thay thế Thông báo số 4101. ngày 21/12/2022)

23/12/2022

CTT: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

23/12/2022

CTT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

21/12/2022

CTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

08/12/2022

CTT: Thay đổi nhân sự

24/10/2022

CTT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

12/10/2022

CTT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Tập đoàn HiPT

03/10/2022

CTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021

30/09/2022

CTT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

17/08/2022

CTT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

CTT: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (năm 2019-2021)

02/08/2022

CTT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

CTT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

CTT: Công bố thông tin về hơp đồng kiểm toán năm 2022

25/05/2022

CTT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Tập đoàn HiPT

29/04/2022

CTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

CTT: Báo cáo tài chính quý 1/2022