Tin tức & sự kiện

06/08/2022

CTX: Báo cáo biện pháp khắc phục tình trang chứng khoán bị kiểm soát theo Quyết định số 421/QĐ-SGDHN ngày 06/7/2022 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

03/08/2022

CTX: Quyết định về việc đình chỉ giao dịch cổ phiếu

03/08/2022

CTX: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

28/07/2022

CTX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

CTX giải quyết tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát như thế nào?

Theo văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa qua, Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (HNX: CTX) cho biết sẽ sớm khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị kiểm soát.

15/07/2022

CTX: Giải trình biện pháp và lộ trình khác phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

06/07/2022

CTX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/07/2022

CTX: CBTT Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

30/06/2022

CTX: Quyết định về việc đưa vào diện bị kiểm soát

14/06/2022

CTX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTX của Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, nhà HH2 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

23/05/2022

CTX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/05/2022

CTX: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

05/05/2022

CTX: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

05/05/2022

CTX: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

CTX: Đưa vào hạn chế giao dịch -CTX

29/03/2022

CTX: Công bố thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là trước ngày 30/6/2022

31/01/2022

CTX: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (công ty mẹ)

31/01/2022

CTX: Báo cáo tài chính quý 4/2021

26/01/2022

CTX: Báo cáo quản trị công ty năm 2021