Tin tức & sự kiện

31/01/2023

CVT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

07/11/2022

CVT: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (kèm điều lệ)

07/11/2022

CVT: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (kèm điều lệ)

02/11/2022

CVT: Nghị quyết HĐQT thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

31/10/2022

CVT: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 3 năm 2022

31/10/2022

CVT: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

20/10/2022

CVT: Thông báo tài liệu và đường dẫn tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

13/10/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần CMC như sau:

04/10/2022

CVT: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

26/09/2022

CVT: Nghị quyết HĐQT số 19/2022 thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

20/09/2022

CVT: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký

20/09/2022

CVT: CBTT NQ số 17.18 về việc bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Khánh Linh là người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty thay cho Bà Trần Thị Hoa Lệ

30/08/2022

CVT: BCTC Tóm tắt quý 2 năm 2022

30/08/2022

CVT: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 2 năm 2022

04/08/2022

CVT: bản cáo bạch niêm yết trái phiếu mã CVT122009

04/08/2022

CVT: Bản cáo bạch niêm yết trái phiếu mã CVT122008

04/08/2022

CVT: Bản cáo bạch niêm yết trái phiếu mã CVT122007

03/08/2022

CVT: Thông báo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu CVT122009

03/08/2022

CVT: Thông báo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu CVT122008

03/08/2022

CVT: Thông báo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu CVT122007