Tin tức & sự kiện

02/02/2023

DAE: Báo cáo tài chính quý 4/2022

01/02/2023

BCTC 4/2022 DAE - Lợi nhuận giảm 42,38% trong năm 2022.

30/01/2023

DAE: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/12/2022

DAE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/10/2022

DAE: Báo cáo tài chính quý 3/2022

12/08/2022

DAE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

DAE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

DAE: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

DAE: Ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022

11/07/2022

DAE: Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022

30/06/2022

DAE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/06/2022

DAE: Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doang nghiệp

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

27/04/2022

DAE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

DAE: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/04/2022

DAE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/03/2022

DAE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAE của CTCP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 26 tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: 771 Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 29 tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền hưởng cổ tức tại Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ số 39 Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 29/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAE của CTCP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 26 tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: 771 Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 29 tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền hưởng cổ tức tại Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ số 39 Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 29/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

15/03/2022

DAE: Báo cáo thường niên 2021