Tin tức & sự kiện

31/01/2023

DAS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/12/2022

Tổng Giám đốc DAS: “Tham gia chứng khoán phải chấp nhận 2 gam màu xanh - đỏ”

Ông Huỳnh Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) là thế hệ nhà đầu tư gắn bó với thị trường chứng khoán từ những ngày còn sơ khai. Nhiều năm trong nghề đã đem lại cho ông những kỷ niệm, không ít bài học và chiêm nghiệm về thị trường chứng khoán.

02/12/2022

DAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/12/2022

DAS: CBTT bất thường 24h Thông báo về ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2022

27/07/2022

DAS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/04/2022

DAS: CBTT về việc sửa đổi, bổ sung qui chế nội bộ về quản trị công ty theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022

28/04/2022

DAS: CBTT về sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022

28/04/2022

DAS: CBTT về việc sửa đổi, bổ sung qui chế hoạt động của HĐQT theo NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/04/2022

DAS: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với Ông Vũ Thế Anh

28/04/2022

DAS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

DAS: CBTT về việc bổ sung nội dung trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2022

19/04/2022

DAS: Công bố thông tin về việc bổ sung nội dung trình tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

DAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

DAS: CBTT về việc nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ TV HĐQT của ông Trần đình Dũng

15/04/2022

DAS: Quyết định của HĐQT về việc tái bổ nhiệm TGĐ đối với Ông Huỳnh Anh Tuấn

04/04/2022

DAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 kiểm toán so với năm 2020

04/04/2022

DAS: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

DAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/04/2022

DAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/04/2022

DAS: Thông báo mời họp và tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2022