Tin tức & sự kiện

28/07/2022

DAS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/04/2022

DAS: CBTT về sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022

28/04/2022

DAS: CBTT về việc sửa đổi, bổ sung qui chế hoạt động của HĐQT theo NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/04/2022

DAS: CBTT về việc sửa đổi, bổ sung qui chế nội bộ về quản trị công ty theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022

28/04/2022

DAS: Thay đổi nhân sự

28/04/2022

DAS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

DAS: CBTT về việc bổ sung nội dung trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2022

20/04/2022

DAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

DAS: CBTT về việc nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ TV HĐQT của ông Trần đình Dũng

15/04/2022

DAS: Quyết định của HĐQT về việc tái bổ nhiệm TGĐ

05/04/2022

DAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 kiểm toán so với năm 2020

04/04/2022

DAS: Báo cáo thường niên 2021

02/04/2022

DAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/04/2022

DAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/04/2022

DAS: Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ 2022

01/04/2022

DAS: Thông báo tái bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Hà Nội

21/03/2022

DAS: Báo cáo tài chính năm 2021

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAS của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: 53 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban kiểm soát; và các tờ trình liên quan.

15/03/2022

DAS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/03/2022

DAS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022