Tin tức & sự kiện

28/12/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/12

10/10/2023

DKC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

15/09/2023

DKC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

17/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DKC của CTCP Chợ Lạng Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 18/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân.năm 2022

16/08/2023

DKC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/08/2023

Một doanh nghiệp bất động sản sắp chi cổ tức tiền mặt bằng đúng thị giá

CTCP Chợ Lạng Sơn (UPCoM: DKC) thông báo chốt quyền chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/08/2023, ngày dự kiến thanh toán 18/09/2023.

11/08/2023

DKC: CBTT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

28/07/2023

DKC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/06/2023

DKC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

05/06/2023

DKC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DKC của CTCP Chợ Lạng Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (nội dung chương trình chi tiết sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp).

27/04/2023

DKC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

DKC: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

12/04/2023

DKC: Báo cáo thường niên 2022

06/04/2023

DKC: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/03/2023

DKC: Báo cáo tài chính năm 2022

21/03/2023

DKC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/01/2023

DKC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

23/09/2022

DKC: Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

23/09/2022

DKC: CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022