Tin tức & sự kiện

19/01/2023

DKC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

23/09/2022

DKC: CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

23/09/2022

DKC: Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

01/08/2022

DKC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DKC của CTCP Chợ Lạng Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 850 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 16/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân, chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

24/05/2022

DKC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/05/2022

DKC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/05/2022

DKC: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyển nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

17/05/2022

DKC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/05/2022

DKC: Bà Nguyễn Thị Hòa được bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng thay Bà Lâm Thị Hông Thúy từ 12/05/2022

11/05/2022

DKC: Ông Nguyễn Hồng phong được bầu giữ chức Trưởng ban Kiểm soát từ 09/05/2022

10/05/2022

DKC: Chốt danh sách trả cổ tức năm 2021

29/04/2022

DKC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/04/2022

DKC: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

DKC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

DKC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

DKC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2022

DKC: Báo cáo tài chính năm 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DKC của CTCP Chợ Lạng Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên (nội dung chương trình chi tiết sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp).

21/03/2022

DKC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022