Tin tức & sự kiện

26/09/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNC của CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 14/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 14/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

15/09/2022

DNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/09/2022

DNC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền với lý do tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

09/09/2022

Giao dịch bổ sung - 1,284,408 CP

29/08/2022

DNC: Ngày 09/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên 1,284,408 cổ phiếu niêm yết bổ sung

23/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,284,408 CP

22/08/2022

DNC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/08/2022

DNC: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 1,284,408 cổ phiếu

17/08/2022

DNC: Giải trình chênh lệch LN sau thuế TNDN

15/08/2022

DNC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

DNC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNC của CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mới phát hành cho mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phần thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 750 cổ phiếu, khi đó cổ đông A nhận được là 750 x 25/100 = 187,5 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 187 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

20/07/2022

DNC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

DNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

15/07/2022

DNC sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%

CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng (HNX: DNC) thông báo chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2020 và 2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/07/2022.

12/07/2022

DNC: Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

12/07/2022

DNC: Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền

12/07/2022

DNC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

DNC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

DNC: Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức