Tin tức & sự kiện

01/08/2023

DPP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

13/06/2023

DPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2023

DPP: Thông báo chia cổ tức năm 2022

23/05/2023

DPP: Thông báo chia tiền cổ tức năm 2022

22/05/2023

DPP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/04/2023

DPP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/04/2023

DPP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/04/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPP của CTCP Dược Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dược Đồng Nai (địa chỉ: 221B, Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) bắt đầu từ ngày 24/05/2023 (trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu) và xuất trình Căn cước công dân khi đến nhận cổ tức.năm 2022

21/04/2023

BCTC 2022 DPP - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 8 tỷ đồng, tăng 14,88% so với cùng kỳ.

21/04/2023

DPP: Thay đổi nhân sự

21/04/2023

DPP: Thay đổi bổ sung điều lệ năm 2023

20/04/2023

DPP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

28/03/2023

DPP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/03/2023

DPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/03/2023

DPP: Báo cáo thường niên 2022

10/03/2023

DPP: Báo cáo tài chính năm 2022

02/03/2023

DPP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/02/2023

DPP: Thông báo về ngày ngày đăng ký cuối cùng thể hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đồng

27/02/2023

DPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/02/2023

DPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị