Tin tức & sự kiện

12/09/2022

DPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

DPP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/06/2022

DPP: Các quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty

23/05/2022

DPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/05/2022

DPP: Thông báo chia cổ tức

20/05/2022

DPP: Thông báo xác nhận

16/05/2022

DPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPP của CTCP Dược Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (Địa chỉ: 221B, Phạm Văn Thuận, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bắt đầu từ ngày 25/05/2022 (trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu) và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân khi đến nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

09/05/2022

DPP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/04/2022

DPP: TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

28/04/2022

DPP: Thay đổi nhân sự

28/04/2022

DPP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

DPP: Thay đổi điều lệ

26/04/2022

DPP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

14/04/2022

DPP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPP của CTCP Dược Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 22/04/2022 (Thứ sáu)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (Địa chỉ: 221B, Phạm Văn Thuận, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).
          - Nội dung họp: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

10/03/2022

DPP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

DPP: Báo cáo thường niên 2021

05/03/2022

DPP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

02/03/2022

DPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị