Tin tức & sự kiện

25/09/2023

Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc thoái vốn nhà nước

20/07/2023

DTB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

04/07/2023

DTB: Thay đổi nhân sự

03/07/2023

DTB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/05/2023

DTB: Thay đổi nhân sự

10/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,333.5 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTB của CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 13,335%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.333,5 đồng). Tổng số tiền cổ tức thực hiện của người sở hữu chứng khoán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị đồng
          - Thời gian thực hiện: 06/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền bắt đầu từ ngày 06/06/2023 tại Văn phòng của CTCP Công trình Đô Thị Bảo Lộc số 261 Hoàng Văn Thụ, Phường 1, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.năm 2022

09/05/2023

DTB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/05/2023

DTB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/05/2023

DTB: Chốt danh sách cổ đông nhận tiền cổ tức năm 2022

21/04/2023

BCTC 2022 DTB - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 3 tỷ đồng.

30/03/2023

DTB: Báo cáo thường niên 2022

29/03/2023

DTB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/03/2023

DTB: Báo cáo tài chính năm 2022

16/03/2023

DTB: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/03/2023

DTB: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/02/2023

DTB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

21/12/2022

DTB: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

11/10/2022

DTB: CBTT chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

11/10/2022

DTB: Công bố thông tin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

01/08/2022

DTB: Bổ nhiệm Ông Hồ Đình Dũng giữ chức vụ Phó Giám Đốc kiêm Trưởng phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật