Tin tức & sự kiện

14/07/2022

DTB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/06/2022

DTB: Phạm Thanh Kem - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 10,000 CP

23/05/2022

DTB: Phạm Thanh Kem - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 10,000 CP

23/05/2022

DTB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,293.56 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTB của CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12,9356%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.293,56 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 01/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền bắt đầu từ ngày 01/06/2022 tại Văn phòng của CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc số 261 Hoàng Văn Thụ, Phường 1, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

10/05/2022

DTB: Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

10/05/2022

DTB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

DTB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/04/2022

DTB: Thông báo về việc đưa cổ phiếu DTB ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

04/04/2022

DTB: Báo cáo thường niên 2021

02/04/2022

DTB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTB của CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường văn phòng CTCP Công trình Đô Thị Bảo Lộc, số 261 Hoàng Văn Thụ, Phường 1, TP. Bảo Lộc , Tỉnh Lâm Đồng
          - Nội dung họp: TCPH sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp

22/03/2022

DTB: Báo cáo tài chính năm 2021

12/03/2022

DTB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

DTB: Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

17/02/2022

DTB: Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Công trình đô thị Bảo Lộc

17/02/2022

DTB: CBTT_ Tỷ lệ SHNN tối đa tại Công ty CP Công trình đô thị Bảo Lộc

28/01/2022

DTB: Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2021

26/01/2022

DTB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

06/01/2022

DTB: Thay đổi người công bố thông tin