Tin tức & sự kiện

27/09/2022

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 5:1, giá 10,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTD của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:18 (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 18 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 145 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, ứng với tỷ lệ cổ tức 18%, nhà đầu tư sẽ được nhận cổ tức bằng số cổ phiếu mới tương ứng là 145 x 18 : 100 = 26,1 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên nhà đầu tư A được nhận 26 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,1 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Kế toán tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt – đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 6.147.205
          - Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng
          - Phương án làm tròn : Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phiếu lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ. Đối với số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị sẽ cộng dồn và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu). Số cổ phiếu không chào bán hết (cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền) khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 104 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là 104 : 5 * 1 = 20,8 cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau:
+ Ông A được quyền mua thêm 20 cổ phiếu;
+ Phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Nam.
               + Số tài khoản: 48210002018686
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 03/10/2022
               + Thời gian kết thúc: 19/10/2022
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 03/10/2022
               + Thời gian kết thúc: 25/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt – đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại cho bên thứ ba.

27/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:18

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTD của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:18 (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 18 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 145 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, ứng với tỷ lệ cổ tức 18%, nhà đầu tư sẽ được nhận cổ tức bằng số cổ phiếu mới tương ứng là 145 x 18 : 100 = 26,1 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên nhà đầu tư A được nhận 26 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,1 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Kế toán tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt – đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 6.147.205
          - Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng
          - Phương án làm tròn : Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phiếu lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ. Đối với số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị sẽ cộng dồn và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu). Số cổ phiếu không chào bán hết (cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền) khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 104 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là 104 : 5 * 1 = 20,8 cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau:
+ Ông A được quyền mua thêm 20 cổ phiếu;
+ Phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Nam.
               + Số tài khoản: 48210002018686
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 03/10/2022
               + Thời gian kết thúc: 19/10/2022
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 03/10/2022
               + Thời gian kết thúc: 25/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt – đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại cho bên thứ ba.

22/09/2022

DTD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

20/09/2022

DTD: Bản cáo bạch sau điều chỉnh

16/09/2022

DTD: thông báo thời gian điều chỉnh đăng ký mua và nhận tiền mua cổ phiếu

16/09/2022

DTD: thông báo phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

16/09/2022

DTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/09/2022

DTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/09/2022

DTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/09/2022

DTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

29/08/2022

DTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

DTD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/08/2022

DTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

DTD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

19/08/2022

DTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/08/2022

DTD: Thông báo phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức

11/08/2022

DTD: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng kèm bản cáo bạch

28/07/2022

DTD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

16/06/2022

DTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị