Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BCTC 4/2022 DVG - Lợi nhuận giảm 81,46% trong năm 2022.

19/01/2023

DVG: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

DVG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

20/10/2022

DVG: Báo cáo tài chính quý 3/2022

15/09/2022

DVG: Biên bản họp và quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Hữu Dương

31/08/2022

DVG: CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Hữu Dương

19/08/2022

DVG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/08/2022

DVG: Quyết định Hội đồng quản trị về việc hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên vay vốn ngắn hạn

12/08/2022

DVG: Quyết định HĐQT về việc hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên vay vốn ngắn hạn

12/08/2022

DVG: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

12/08/2022

DVG: Đính chính báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

12/08/2022

DVG: Đính chính BCTC quý 1 năm 2022

29/07/2022

DVG: Thông báo đính chính Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT/DVG

29/07/2022

DVG: Thông báo đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT/DVG

25/07/2022

DVG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

DVG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

DVG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

DVG: CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

11/07/2022

DVG: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

04/07/2022

DVG: Nghị quyết Hội đồng quản trị