Tin tức & sự kiện

19/01/2023

DVW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/08/2022

DVW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

DVW: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

28/06/2022

DVW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DVW của CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) kể từ ngày 30/06/2022 tại: Phòng Kế toán – Công ty Cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai, số 52, đường Cách mạng tháng 8, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/05/2022

DVW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/05/2022

DVW: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021

09/05/2022

DVW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

DVW: Ban hành quy chế công bố thông tin

07/04/2022

DVW: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

DVW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/04/2022

DVW: Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DVW của CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 27/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại số 52 đường Cách mạng tháng tám, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
          - Nội dung họp: Dự kiến thông qua báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021; Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022... và các vấn đề khác (cụ thể TCPH sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp.

17/03/2022

DVW: Báo cáo tài chính năm 2021

12/03/2022

DVW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

DVW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/01/2022

DVW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

DVW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

28/07/2021

DVW: Thay đổi nhân sự

16/07/2021

DVW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021